مشاوره و طراحی مدل

مدیریت بحران های مالی و پرداخت بدهی و معوقات
شرکت ……………………………….

پیشنهاد دهنده: …………………………….

اردیبهشت ۱۳۹۷

مقدمه

همه ما در مدیریت کسب و کارمان ممکن الخطا هستیم، چاره کار ما چیست؟

هدف از کسب و کار تولید درآمد است، نه ورشکستگی. انتخاب مسیر کسب و کار، یعنی انتخاب نتایج و اقداماتی که شما صاحبان کسب و کارها را به سرنوشت و مقصد میرساند.
همه دغدغه صاحبان کسب و کار راه اندازی و حفظ و توسعه کسب و کار است. پایان خواسته راه این افراد پایداری و بقای کسب و کارشان است و در این مسیر با فراز و نشیبهای متعددی مواجه خواهند شد و در این راه از هیچ کوششی فرو نگذاشته و هستی شان را قربانی کسب و کارشان می سازند.
شاهد ورشکستگی و پایان تجارت یک کسب و کار بودن، بسیار سخت است. محیط کسب و کار به صورت مستمر در حال تغییر است و صاحبان مشاغل نیز باید خود را با این تغییرات هماهنگ نمایند. ایجاد هماهنگی به طور طبیعی مشکالتی را برای صاحبان
مشاغل به دنبال دارد و چنانچه این مشکالت در زمان مناسب بر طرف نشوند، به بحران تبدیل میگردند. بنگاههای اقتصادی در محیط یکسانی فعالیت میکنند و هر کسب و کاری که بتواند با سرعت بیشتری با تغییرات هماهنگ گردد، مشکالت ناشی از تغییرات را به فرصت متمایز سازی خود از رقبایش تبدیل نموده و میتواند از آنان پیشی گیرد. موفقیت هر کسب و کاری به میزان توانایی آن در غلبه بر مشکالت خود و به تعبیر دیگر استفاده از فرصتهای موجود در برابر رقبا وابسته است.
سرعت تغییرات نیز در دنیای امروز نسبت به گذشته افزایش یافته است. امروزه باید این تغییرات را پیش بینی نمود، راه حلهای آن را شناسایی کرد و قبل از تأثیر گذاری جدی به صورت پیشگیرانه با آن برخورد نمود.
عدم تصمیم گیری و حرکت در راستای رفع مشکالت میتواند به بروز بحران منجر شود. پس از شناخت مشکل نباید بیکار ماند، باید تصمیمی گرفت و کاری انجام داد. سرعت عمل در حل مشکالت رمز موفقیت در دنیای کسب و کار امروز است. ممکن است به
واسطه سرعت عمل اشتباهاتی نیز روی دهد، باید از این اشتباهات درس گرفت و به آنها به عنوان فرصت های آموزشی و مقدم های برای موفقیت نگریست.
در هنگام بروز بحران میتوان دو رویکرد اتخاذ نمود: مسئولیت مشکالت را پذیرفت و به دنبال راه حلی برای رفع مشکالت بود یا به دنبال مقصر اصلی گشت. راه حل برون رفت از بحران، پذیرش مسئولیت و حرکت به سمت بهبود وضع موجود است. در این راستا میبایستی ابتدا یکپارچگی خود را حفظ نمود و احساس اعتماد را میان اطرافیان به وجود آورد و در مواجهه با مشکالت مالی پیش آمده همواره اتحاد درونی را حفظ نمود.
هنگام بروز بحران باید از یک سو به جای سود آوری بر جریان نقدینگی متمرکز شد، حتی اگر الزم باشد بخشی از داراییها را فروخت تا هزینههای سربار کاهش یابد و هزینههای متغیر پوشش داده شود و از سوی دیگر، نباید کارکنان را به صورت گروهی اخراج کرد، بلکه باید سعی شود حقوق همه افراد را کاهش و در عوض خالقیت و نوآوری را افزایش داد. بدین ترتیب میتوان فضای احترام و اعتماد متقابل میان کارکنان و کسب و کار را حفظ کرد و زمینههای از بین رفتن یکپارچگی را برچید.
هنگام بروز بحرانهای مالی، بنگاه اقتصادی باید چشم انداز، مأموریت و استراتژیهای خود را به صورت جدی بازنگری کند و تغییر ساختار مسئولیت و اختیار در چنین مشاغلی الزمه اجرای تغییرات راهبردی است.

اهداف طرح، حل مشکلات مالی کسب و کار:

پرداخت بدهی و معوقات که شامل:

۱ .بدهی و معوقات بانکی  
            (انواع وام ، انواع ضمانت نامه و…)
۲ .بدهی و معوقات به اشخاص حقیقی و حقوقی  
            (شرکاء، تأمین کنندگان مواد اولیه، سرمایه گذاران، بیمه، مالیات، عوارض و…)

ایجاد موانع قانونی از طریق:

۱ .ایجاد زمان.
۲ .اموال سازی.
۳ .اعتبار سازی.
۴ .اعلام ورشکستگی
             (قابل تأمل می باشد).
۵ . و…

روش های تأمین منابع مالی عبارتند از (غیر بانکی – غیر بورسی – غیر ربا):

۱ .تأمین مالی از طریق: شرکت / موسسه / تعاونی
          (شامل: فروش سهام، رهن سهام، گواهی سهام، اوراق مشارکت مدنی)
۲ .تأمین مالی از طریق: انواع قراردادها
          (شامل: سَلَف فروشی {پیش فروش}، مرابحه، رهنی، اجاره، اجاره به شرط تملیک، اِستِصناع {سفارش ساخت}، حق امتیاز، ودیعه، مشارکت مدنی، مالکیت منافع موجود، مالکیت منافع آینده، سفارش خرید، خرید و حمل و نقل کاال)
۳ .تأمین مالی از طریق: فروش دِین و مطالبات
          (شامل: چک، سفته، برات، قرارداد، قبض انبار)
۴ .تأمین مالی از طریق: فروش دارایی های مشهود
          (شامل: امالک، ماشین آالت و تجهیزات، کاالی امانی و…)
۵ .تأمین مالی از طریق: فروش دارایی های نامشهود
          (شامل: نام تجاری، دانش فنی، اختراعات و…)

راه حل پرداخت بدهی و معوقات عبارتست از:

۱ .برنامه ریزی که شامل:

 بررسی فرصت ها و تهدیدها (عوامل خارجی).
 بررسی قوت ها و ضعف ها (عوامل داخلی).
 تدوین استراتژی (کوتاه مدت، میان مدت).
 اجرای استراتژی (کوتاه مدت، میان مدت).
 پیشگیری از عوامل مؤثر در مرحله تدوین استراتژی.
 پیشگیری از عوامل مؤثر در مرحله پیاده سازی استراتژی.

۲ .بسیج منابع و امکانات که شامل:

 بهسازی ساختار نیروی انسانی.
 کاهش ریسک مدیریتی.
 بهبود کیفیت تولید یا عرضه (محصولات / خدمات).
 قیمت گذاری متناسب با شرایط (محصولات / خدمات).
 کاهش قیمت تمام شده (محصولات / خدمات).
 کاهش ریسک های تجاری.
 کاهش ریسک فروش اعتباری.
 کاهش ریسک فسخ قراردادها.
 کاهش ریسک هزینه های غیر جاری (غیر عملیاتی).
 کاهش ریسک قوانین و مقررات.
 کاهش ریسک نقد شوندگی.
 کاهش ریسک عدم فروش.
 کاهش ریسک نقدینگی.
 کاهش ریسک های مالی.
 کاهش ریسک حقوقی.
 شناسایی ریسک اقتصادی و سیاسی.
 استفاده از تکنیک های کاهش و انتقال ریسک.
 ایجاد تمایز نسبت به رقبا.
 تقویت ساختار بازاریابی و فروش.
 تمرکز بر جذب کردن و حفظ کردن مشتری.
 فروش دارایی های بالاستفاده یا اسقاطی یا اضافی.
 جذب منابع مالی با هزینه کمتر و شرایط مناسب تر.
 تدوین استراتژی بازگشت سرمایه.

مشاوره و اجرای موارد فوق تخصص ماست