توضیح مختصر در خصوص :

نقش و وظیفه کارفرمایان و پیمانکاران در اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

درمواردی که یک کارفرما انجام کار را به صورت مقاطعه یا پیمان به شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر تحت اعمال و اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ضروری است:

کارفرما ( واگذارنده کار ) در متن قرارداد پیمانکار (یا مقاطعه کار) را متعهد می نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکار فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید وکل حق بیمه لیست ها به سازمان مذکور پرداخت گردد.

کارفرما ( واگذارنده کار ) باید در مورد قراردادهای غیرعمرانی،  ۵% از مبلغ ناخالص کارکرد از هر صورت وضعیت مقاطعه کار را کسر نموده و به عنوان سپرده نزد خود نگه دارد.

پس از انعقاد پیمان یک نسخه از آن باید به وسیله پیمانکار ( و یا در صورت عدم اجرا توسط پیمانکار توسط کارفرما ) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.

شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای آن پیمان مشخص تشکیل پرونده داده و به آن یک ردیف پیمان اختصاص می دهد.

پیمانکار کلیه لیست های بیمه پرسنل مربوط به آن پیمان را با شماره کارگاهی ردیف پیمان مذکور تنظیم و به سازمان تامین اجتماعی تسلیم می نماید.

زمان لیست های بیمه مذکور باید در زمان اعتبار قرارداد باشد و خارج از آن توسط سازمان به صورت سیستماتیک مورد قبول نمی باشد.

سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی مربوطه را پرداخت و سپس در خصوص آن پیمان مفاصا حساب دریافت خواهد نمود.

با تحویل مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی توسط پیمانکار به واگذارنده ( کارفرما ) ، مبلغ ۵% سپرده نزد واگذارنده ( کارفرما ) به پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود.

tamin ejtemaee

متن آیین نامه اجرایی

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴

‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی
مصوب ۱۳۵۴
۱۳۷۳٫۰۳٫۱۸ – .۴۸۰۰ت ۱۱۴ ه – ۱۳۷۳٫۰۴٫۰۷ – ۲۹۰ &‌پیمانکاران – تامین اجتماعی &‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳٫۳٫۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۰۳ مورخ ۱۳۷۲٫۵٫۱۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره الحاقی‌به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماع – مصوب ۱۳۷۲ – آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب
نمود:
[z]”‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴″
‌ماده ۱ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و (۲۹) قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی (‌که در این آیین‌نامه به اختصار ازمان نامیده می‌شود) از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸)‌قانون تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۷۲٫۲٫۲۶ – پس از درخواست سازمان از محل (۵%) کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده، به سازمان پرداخت نمایند.
‌ماده ۲ – کلیه کارفرمایان مشمول این آیین‌نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت (۳) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک(‌که از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور، به سازمان‌تأمین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان (‌شامل ارزی و ریالی)، میزان (۵%) و آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و(۲۹) قانون بیمه‌های اجتماعی سابق نگهداری شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلق پیمان، محل اجرای کار و شرح مختصری از موضوع‌پیمان، نحوه تهیه مصالح (‌به عهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور، با سازمان همکاری نمایند. در مورد‌قراردادهایی که پس از ابلاغ این آیین‌نامه خاتمه می‌یابند یا تعلیق یا فسخ می‌گردند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یک سال از تاریخ‌خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یک ماه به سازمان اعلام نماید.
‌ماده ۳ – سازمان مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آیین‌نامه به ترتیب زیر اقدام نماید.
‌الف) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون و بر اساس آرای هیأت تجدید نظر موضوع ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعی قطعی شده است، بدهی حق‌بیمه را مجدداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف (۲۰)‌روز از تاریخ ابلاغ مجدد، آن را به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهی را کتباً به‌کارفرما اعلام نماید.
ب) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده است، پس از قطعیت بدهی بایستی طبق بند “‌الف” اقدام شود.
‌ماده ۴ – کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مربوط به پیمانکاران و مهندسی مشاور را که توسط سازمان اعلام می‌شود حداکثر‌طرف مهلت (۲۵) روز از تاریخ ابلاغ، از محل (۵%) و آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و (۲۹) قانون بیمه‌های اجتماعی سابق تأمین و به‌حساب سازمان واریز نمایند.
‌ماده ۵ – سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان در خصوص ارائه مدارک‌و اسناد مورد نیاز سازمان، همکاری نمایند.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

متن صریح قانون

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

در مواردی‌ که‌ انجام‌ کار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که‌ منعقد می‌کند مقاطعه‌ کار را متعهد نماید که‌ کارکنان‌ خود همچنین‌ کارکنان‌ مقاطعه‌کاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و کل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ ۲۸ این‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ کل‌ کار مقاطعه‌ کار از طرف‌ کارفرما موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی‌ که‌ صورت‌ مزد و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسلیم‌ و پرداخت‌ می‌کنند معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه‌ کارفرما آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌ کار را بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهی‌ را که‌ از این‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌کار مطالبه‌ و وصول‌ نماید کلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ و همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غیردولتی‌ و مؤسسات‌ خیریه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ می‌باشند.