حسابرسی سازمان تامین اجتماعی از اسناد و دفاتر قانونی

کارفرمایان باید استحضار داشته باشند که دیر یا زود و به علل مختلف مورد حسابرسی تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت. حسابرسی در خصوص حساب کارفرما از ۱۰ سال گذشته تا سال قبل از زمان حسابرسی ، صورت خواهد گرفت.
حسابرسی از دفاتر قانونی و اسناد ثبت شده شرکت چنانچه موارد قانونی رعایت نشده باشد موجب ایجاد بدهی می گردد.

آماده سازی و روشن سازی حساب بدهی های مخفی و آشکار برای حسابرسی بیمه ای و تعدیل قانونی بدهی ها و رفع معضلات

کارشناسان مشاور معین ادارات در رفع معضلات قانونی و جمع آوری مدارک و مستندات قانونی رفع کننده این کاستی ها، موجب پیشگیری از بدهی غیرمنطقی و خارج از انتظار کارفرما خواهد شد. تخصص کارشناسان معین ادارات موجب می گردد کارفرما از قبل حساب خود را رسیدگی کرده باشد که صد البته موجب راحتی کار بازرسین و حسابرس ها موسسه حسابرسی هم خواهد شد.

در باره موسسه حسابرسی

مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی به استناد تبصره ۳۱ بودجه سال ۱۳۷۲ سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۷۲/۳/۳۱ تأسیس و پس از انجام برخی مراحل مقرراتی و تشریفات ثبتی درتاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ تحت شماره ۷۸۲۵ بصورت مؤسسه غیرتجاری انتفاعی دراداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکزاصلی مؤسسه درتهران و ۲۱ دفتر نمایندگی آن درمراکز استانها واقع گردیده اند.
موضوع فعالیت موسسه عبارتست از؛ تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای و غیره.

سایت مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی: www.hesabresitamin.ir