۳ــ زیر گروه سوم : مدیریت منابع انسانی

برخی فعالیت ها و اقداماتی که در زمینه مدیریت منابع انسانی تاکنون توسط کارشناس درجه یک حال حاضر کشور انجام یافته و منبعد نیز می توان در هر موسسه هدف نیز انجام داد ، به شرح زیر است :

۳ـ۱ـ ارائه گزارش شناخت تحلیلی موسسه هدف ،  از منظر منابع انسانی و مدیریت پرسنلی با تفکیک نقاط قوت و نقاط قابل اصلاح . این گزارش ، پایه گذار و سفارش دهنده اصلی انجام هر پروژه خواهد بود.

۳ـ ۲ـ ارائه ساختار و نمودارسازمانی به هنگام شده و منطبق با اهداف و انتظارات موسسه هدف

۳ـ ۳ـ ارائه کلیات برنامه منابع انسانی ( به صورت آیین نامه داخلی اداری و انضباطی) موسسه هدف مشتمل بر نظام های تشویق و تنبیه و تقویت انگیزه ها

۳ـ ۴ـ آموزش گردش مکاتبات و آشنایی با اسناد و باز بینی و به روز رسانی سیستم نگهداری و تکمیل اسناد و بخصوص پرونده ها و مدارک موضوعی و پرسنلی به صورت ضابطه مند

۳ـ ۵ـ آموزش کلیه قوانین و مقررات بالادستی حاکم بر منابع انسانی نظیر قوانین استخدامی، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، موارد کاربردی از قانون مدنی . . . . .

۳ـ ۶ـ آموزش نظام های مختلف پرداخت و طبقه بندی مشاغل

۳ـ ۷ـ ارائه شیوه نامه های مختلف در زمینه های مرخصی ها ، معذوریت ها، تحصیلات تکمیلی و تسری مدارک تحصیلی بالاتر . . . . .

۳ـ ۸ـ تقویت زمینه سازی برای توسعه و ترغیب کارکنان موسسه هدف در فرایند تصمیم سازی ها و افزایش و انگیزه و روحیه همکاری آنان از طریق پویایی نظام بررسی پیشنهادات

۳ـ ۹ـ تنظیم و ارائه تقویم سالانه برای رفاهیات و حمایت های نقدی و غیر نقدی کارکنان در طول سال

۳ـ ۱۰ـ ارائه پیشنهادات موردی به منظور ایجاد انگیزش و فرصتهای شغلی

۳ـ ۱۱ـ ارائه پیشنهادات حمایتهای رفاهی در جهت تقویت وفاداری سازمانی

۳ـ ۱۲ـ تدوین نظام درون سازمانی انتخاب و انتصاب مدیران

۳ـ ۱۳ـ آموزش و آنالیز قوانین سلامت اداری و رسیدگی به تخلفات اداری

۳ـ ۱۴ـ تدوین استراتژی موسسه برای کیفیت جذب نیروهای مورد نیاز

۳ـ ۱۵ـ عنداللزوم سایر مواردی که برای ارائه برنامه های تحولی در زمینه امور مدیریتی موسسه درخواست شود.