خدمات گروه مشاورین در خصوص پیمانکاران بزرگ و مشکلات و چالش های آنها با سازمان تامین اجتماعی

ــ اجرای صفر تا صد مراحل تنظیم ، اجرا و مفاصا حساب پیمان

ــ مشاوره و همراهی در تنظیم بندهایی از مفاد قرارداد مربوط به تامین اجتماعی

ــ مشاوره و همراهی در اجرای موارد تامین اجتماعی پیمان ها شامل ردیف پیمان، لیست پرسنل و حفظ قانونی حداکثر منافع پیمانکار و حداقل هدر رفت

ــ پس از اتمام قرارداد و یا در پس از مقاطع زمانی تعیین شده در قرارداد ، اقدام به دریافت مفاصا حساب شامل :
ــــــ قبل از ابلاغ رای : رایزنی در کارشناسی محاسبات قرارداد قبل از ابلاغ حق بیمه و محاسبه معقول و صحیح حق بیمه پیمان
ــــــ پس از ابلاغ رای و هیئت بدوی شعبه : همراهی در مراحل هیئت بدوی و رایزنی در ابلاغ رای و محاسبه معقول و صحیح حق بیمه پیمان
ــــــ پس از ابلاغ رای هیئت بدوی و شرکت در هیئت تجدید نظر سازمان : همراهی در مراحل هیئت بدوی و رایزنی در ابلاغ رای و محاسبه معقول و صحیح حق بیمه پیمان
ــــــ دیوان عدالت اداری : مشاوره، همراهی و ارائه لایحه جهت دیوان عدالت اداری
ــــــ تجدید نظر دیوان عدالت اداری : مشاوره، همراهی و ارائه لایحه جهت تجدید نظر دیوان عدالت اداری
ــــــ هیئت همعرض : شرکت یا همراهی در هیئت های همعرض ( تجدید نظر با رای دیوان عدالت اداری) و اجرای صحیح رای در شعبه ذیربط سازمان
ــــــ روش پرداخت بدهی : گرفتن مهلت در پرداخت بدهی یا تقسیط بدهی براساس توانایی پرداخت پیمانکار

برای مشاوره و یا قرار جلسه لطفا تماس بگیرید